AANSTELLING/ENGAGEMENT TUUR

VOORGANGER IN GEBEDS- EN UITVAARTDIENSTEN

 

           

 

Tijdens de eucharistieviering van zaterdag 23 september 2017 werd Tuur Degand officiŽel aangesteld als voorganger in gebed en uitvaart.
Tuur kreeg van Pastoor Jean-Marc het scapulier dat hij voortaan zal dragen als hij in de kerk een dienst zal leiden.

Priester Jean-Marc:
Tuur, vandaag sta je hier in ons midden waar we je vragen om in onze gemeenschap de taak van voorganger in gebed en in uitvaartdiensten naar best vermogen te willen opnemen. Na twee jaar te zijn opgeleid en reeds een ganse tijd actief te zijn geweest in uitvaartdiensten, vraag ik je om je engagement hiervoor uit te spreken. 

Tuur:
Priester Jean-Marc, priester Jan, diaken Steven, goede mensen.
Ik beloof om, in samen gedragen verantwoordelijkheid met allen die zich inzetten voor de federatie, mij te engageren om zinvolle, hartelijke vieringen uit te bouwen en deze voor te gaan daar waar men mij zendt. Ik wil dit doen met een bescheiden hart waarbij ik de betrachting heb om, met Gods woord, mensen nabij te zijn in vreugde of verdriet. Ik wil me eveneens engageren om, in de mate van mijn mogelijkheden, de liefde van onze God dichter bij de mensen te brengen, in woord en symbool. Ook wil ik hier en nu bidden en Gods zegen vragen over onze gemeenschap:
Goede God, zegen uw volk met sterkte en vreugde:
het geluk bij U steeds nieuwe adem te vinden.
Verdiep het vertrouwen dat U met ons gaat in goede en kwade dagen.
Leer ons vreugde vinden in iedere mens die op onze levensweg
een teken is van uw goedheid en trouw.
Leg een lach op ons gezicht van blije verwondering om uw aanwezigheid,
een vreugde die niemand ons kan ontnemen.
Wees met ons alle dagen, samen met Jezus, uw Zoon.
Amen. 

Priester Jean-Marc:
Tuur, dan leg ik graag dit schapulier op je schouders. Aanvaard dit schapulier als teken van je engagement als voorganger in gebeds- en uitvaartdiensten; draag dit schapulier steeds met vertrouwen, liefde en waardigheid.


 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria