BRIEF WIELFRIED VANHOUTTE OKTOBER 2016

 

 

Beste Wevelgemse vrienden,

Op dit ogenblik geef ik les in antieke (Grieks-Romeinse) filosofie
aan de derdejaars voor de Bachelors in filosofie; daarnaast heb
ik nog een doctoraatsseminarie, eveneens in filosofie (algemeen).
Vorig jaar, en in het aanstaande tweede semester, gaf ik ook
elementair Frans aan derde-cyclusstudenten uit verschillende
richtingen (gaande van farmacie tot opvoeding!).

Mijn hoofdopdracht is niettemin “administratief” van aard. Vroeger
was ik belast met het toezicht op de ontwikkeling van bibliotheek-
collecties. Vier jaar gelden werd ik assistent-directeur van de
dienst voor planning en communicatie, een dienst die het rectoraat
diende te ondersteunen. Dit jaar vond een ingrijpende hervorming
plaats in de administratie, mede als gevolg van de ontwikkelingen
in de leerplannen en de verlenging van het middelbaar.
De huidige bestuursploeg en de raad van beheer willen dat de
band tussen de universiteit en de missionarissen
van Scheut uitdrukkelijker onderstreept wordt.
Mede hierdoor wenste men dat een centrum zich specifiek zou
gaan bezighouden met de studie en de verspreiding van o.a.
historische informatie, hedendaagse ontwikkelingen, en
missiespiritualiteit in verband met Scheut,
voor zover dit vroeger meer verspreid door andere diensten
gebeurde. Ik werd aan het hoofd geplaatst van dit nieuwe centrum,
o.a. door mijn kennis van het Nederlands en het Frans, wat bij de
studie van de geschiedenis van Scheut belangrijk is. Zo kunnen
talenten en kennis op de juiste plaats worden aangewend. Ik
ben daarnaast tenslotte ook nog lid van de universitaire hulpbrigade.
Bij grote aangelegenheden helpen we voor een veilige omgeving en
eventuele eerste hulp zorgen. In een land waar rampen altijd tot de mogelijkheden behoren (denk maar aan aardbevingen, stormen, overstromingen…) kunnen we ook worden verzocht om de
capaciteit van de openbare hulpverleners te versterken (al was dit
tot hiertoe niet nodig).

Andere functies (buitenhuis):
Ik ben reeds sedert 2007 dienstdoende schatbewaarder van de
katholieke basisgemeenschap die in Ambiong actief is, en o.a. het
initiatief neemt voor de kerkbouw. Iedere zondagmorgen hebben
we een eucharistieviering, waarna er informele vergaderingen of
ontmoetingen plaatsvinden. Soms verneem je dan ook
wel de diverse problemen waarmee mensen af te rekenen hebben.
Berichtgeving uit het bisdom of uit de moederparochie in
La Trinidad wordt ook via dat moment verspreid.
Met de hulp van een vrijwillige boekhoudster houden we het geld
veilig, tot op het moment en de plaats waar het nodig is.
Dit is een niet te onderschatten functie, op een plaats waar veel
mensen gemiddeld eerder tot de armere of armere middenklasse
behoren. Maar er is perspectief, nu het bisdom een lening heeft
toegezegd voor het afwerken van het dak van de kerk…
om kerstmis in de eigenlijke kerk te kunnen vieren!

Beste groeten,

Wilfired 

 

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria