UITVAART EN
FAMILIEMISSEN

      

UITVAART
Bij een sterfgeval neemt men contact op met de begrafenisondernemer.
Die verwittigt de pastoor voor het vastleggen van de uitvaartdienst.
De priester of diaken die de uitvaart zal verzorgen neemt dan
contact op met de familie. Indien gewenst kan het Sint-Hilariuskoor of het OKRA-koor gevraagd worden om de uitvaartdienst te helpen verzorgen. Geregeld gedenken we tijdens de eucharistieviering in
het weekend op elke parochie de overledenen van de voorbije periode.

Op Allerheiligen of Allerzielen herdenken wij alle overledenen van
het voorbije jaar. Tijdens deze viering wordt het naamkruisje aan
de familie overhandigd.
We nodigen de familie per brief uit.

Extra info
Indien de familie van de overledene wenst dat er bij de uitvaartdienst een eucharistieviering is, dan zal die hoe dan ook plaatsvinden. In de federatie
zijn Jean-Marc Soetaert (pastoor moderator) en
Jan Parmentier
(pastoor - leraar) beschikbaar.
Aangezien Jan ook nog een lesopdracht heeft, is hij niet elke voormiddag vrij.
Als het een gebedsdienst is, is er geen priester aanwezig en is er volgens afspraak met het bisdom geen communiegelegenheid.
Wie dat zou verlangen moet dus wel een eucharistieviering met
priester aanvragen!


Ook Tuur Degand  en diaken Steven Knockaert kunnen uitvaartdiensten voorgaan.. Indien je andere priesters of diakens in de familie of in je kennissen-
kring hebt die wensen voor te gaan, dan wordt daar altijd op ingegaan.


FAMILIEMISSEN
De aanvraag van een familiemis gebeurt op het federaal secretariaat. Er kunnen verschillende intenties zijn in dezelfde viering. Spreek duidelijk af of u ook de volgende jaren rond die datum een jaarmis wenst.

                     
 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria